Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Złotów
Herb PUP Złotów

Środa 23.05.2018

zaawansowane

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

 Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS, 

Wojewódzkie rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.

 

 

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy m. in. :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4)opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

5) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8) współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

9)opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c)  koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

10)opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

11)opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

  • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

 

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

 

Tryb powoływania członków powiatowej rady rynku pracy:

1)  starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji  o zgłoszenie kandydata do powiatowej rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;

2)  do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

 

Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

 

Powiatowa rada rynku pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.
Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze. zm.), ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw do dnia powołania powiatowej rady rynku pracy, zadania tej rady wykonuje odpowiednio powiatowa rada zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

 

 

Wytworzył:
Barbara Urban
Udostępnił:
Barbara Urban
(2006-08-04 21:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Dereszkiewicz
(2015-02-16 09:49:05)
 
 
ilość odwiedzin: 1017010

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X