Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Złotów

Herb PUP Złotów

Środa 03.09.2014

zaawansowane

PRZ

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA


Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013r. poz. 675 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004r. Nr 224, poz. 2281).
Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad zatrudnienia, podejmowana na szczeblu centralnym ( Naczelna Rada Zatrudnienia ), województwa (wojewódzkie rady zatrudnienia) i powiatu ( powiatowe rady zatrudnienia ).


Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. Delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia,
 9. Opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy, oraz wynagrodzeń bezrobotnego, zatrudnionego w miejsce skierowanego na szkolenie pracownika, na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę powiatu spośród działających na terenie powiatu :

 1. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. Społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. Jednostek samorządu terytorialnego;
 5. Organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Wytworzył:
Barbara Urban
Udostępnił:
Barbara Urban
(2006-08-04 21:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Eugeniusz Panglisch
(2014-03-26 08:22:36)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 557847